Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Schripsema BV's worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Schripsema BV's zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Schripsema BV's. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Schripsema BV's.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn Excl btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Indien er per ongeluk een order is geplaatst door de klant waarbij de producten of diensten een foutieve prijs hadden, behouden wij ons het recht om deze order niet te verzenden. In dit uitzonderlijk geval zullen we contact opnemen en samen tot een passende oplossing komen.

Bestellingen

Om een producten of diensten aan te kopen dien je het product eerst toe te voegen aan je winkelmandje. Indien je de gewenste producten aan je winkelmandje hebt toegevoegd, kan je jouw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dien je ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zal je een overzichtspagina te zien krijgen. Als je deze aanvaardt, dan is je aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin je koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Home’Pay, Belfius Direct Net, iDEAL, PayPal, American Express, Sofort Banking en Bankoverschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Afstandsverkoop & herroepingsrecht

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heb je het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die je via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde diensten of producten binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde diensten of producten, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

Eigendom van goederen

Alle aan de diensten & producten en goederen die geleverd worden blijven eigendom van Schripsema Enterprises BV tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende diensten & producten. 

Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@schripsemainstituut.nl We stellen alles in het werk om je klacht binnen de 3 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we je klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we je de vermoedelijke termijn mee. We houden je op de hoogte van elk onderzoek.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Nederlandse rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Nederlandse Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

https://www.consumentenbond.nl/ 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om je gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die je verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer ga je achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klik je op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Je browser bevestigt dan dat je in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Schripsema /Instituut/ Management / Hippique Events / Equinejobs.eu / Enterprises zijn eigendom of staan onder licentie van SCHRIPSEMA Enterprises BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Events – Standhouders/Sponsoren

- Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze voorwaarden zorgt de Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: - zij de door Schripsema Management BV gegeven aanwijzingen terzake het inrichten van de gehuurde standruimte opvolgt; - zij de gehuurde stand niet inricht met zaken en/of op of rond de congreslocatie diensten aanbiedt welke illegaal zijn en/of in strijd zijn met de goede zeden en/of niet gepast zijn in de omgeving waar deze zaken en/of diensten worden aangeboden.

In het geval de Opdrachtgever een locatie aanwijst waar het Event moet worden gehouden garandeert de Opdrachtgever dat deze locatie aan alle eisen welke door Schripsema Management BV zijn aangegeven voldoet.

Schripsema Management BV spant zich ervoor in dat aan het door haar te organiseren Event een zo groot mogelijk publiek deelneemt. Zij is echter niet aansprakelijk voor tegenvallende deelnemersaantallen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Aan de inschrijving voor een Event kunnen geen rechten worden ontleend. Schripsema Management BV heeft te allen tijde het recht een inschrijving alsnog te weigeren dan wel op bepaalde onderdelen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de omvang van de gehuurde standruimte, een 4 wijziging in de samenstelling van de sprekers, etc. Indien de afwijking in de Overeenkomst dusdanig afwijkt van wat er tussen Schripsema Management BV en Opdrachtgever oorspronkelijk overeengekomen is dan is zij in beginsel bereid om in alle redelijkheid en in overleg met de wederpartij het factuurbedrag aan te passen. Echter de wijze waarop het factuurbedrag wordt aangepast, wordt bepaald door Schripsema Management BV. 

Schripsema Management BV behoudt zich het recht voor om inschrijving voor de deelname aan een Event zonder opgaaf van de daaraan ten grondslag liggende redenen te weigeren dan wel niet in behandeling te nemen.

Schripsema Management BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om de datum en/of de locatie van het door haar te organiseren Event te wijzigen en indien noodzakelijk het Event in zijn geheel te annuleren. Alsdan is Schripsema Management BV niet verplicht tot het vergoeden van welke schade dan ook aan Opdrachtgever. In geval van een annulering zal Schripsema Management BV de bedragen, welke reeds zijn voldaan voor de standhuur en/of deelname aan het Event retourneren op een door de Opdrachtgever aan te wijzen bankrekening. 

De Opdrachtgever is verplicht om de stand een half uur voor aanvang van het Event volledig te hebben ingericht. Zij is tevens verplicht om de stand direct na het beëindigen van het Event met bekwame spoed te ontruimen. 

Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of diefstal en/of te niet gaan van haar zaken welke zich bevinden op of rond de locatie waar het Event wordt gehouden. 

Schripsema Management BV is niet aansprakelijk voor schade welke door derden gedurende het Event wordt toegebracht aan de zaken welke door Opdrachtgever zijn uitgestald.

Annulering project

Annulering Het is niet mogelijk om een Overeenkomst vanaf 8 weken (of daarna) vóór de begindatum van het Event te annuleren; alsdan is de Opdrachtgever het volledige factuurbedrag aan Schripsema Management BV. Indien het niet al gestart is dus ook het leveren van diensten.

Reserveren / Afmelden / Aanmelden

Kan ik vrijblijvend reserveren?
Ja, het is mogelijk om vrijblijvend een plaats te reserveren. Je kunt reserveren via de website van de cursus of congres van jouw keuze. De contactgegevens vind je op de website van Schripsema Instituut


Jouw reservering blijft staan totdat je per mail dit aanpast. Dit kan via info@schripsemainstituut.nl

Kan ik mijn reservering annuleren?

Je kunt jouw reservering annuleren via info@schripsemainstituut.nl

Hoe zet ik mijn reservering om in een aanmelding?
Je kunt jouw reservering omzetten in een inschrijving. Dit kan via info@schripsemainstituut.nl

Hoe en wanneer ontvang ik mijn deelnamebevestiging?
Na goedkeuring krijgt u factuur per mail via de ingegeven gagevens.

Ik heb me ingeschreven, maar niets meer gehoord. Gaat de curses wel door?
Ja, bij geen bericht gaat de cursus altijd door. Mocht een cursus onverhoopt geannuleerd worden, dan wordt er contact met je opgenomen.

Is groepskorting mogelijk?
Wil je met meerdere collega’s deelnemen aan een congres, opleiding of cursus? Wij verwelkomen jullie natuurlijk graag! Voor de contactgegevens verwijzen we je naar de contact pagina op onze website. 

Kunnen we met meerdere collega’s tegelijk aanmelden?
Ja, dit is mogelijk. Wanneer alle deelnemers op één factuur vermeld mogen worden, geeft u diet makkelijk aan in het informatie veld. Wel kan het zijn dat wij met u contact openemen voor meer informatie over de andere deelnemers. Dus zo veel mogelijk informatie doorgeven is het makkelijkst. Wil je liever aparte facturen? Meld dan alle collega’s individueel aan.

Ik ben verhinderd. Kan mijn collega in mijn plaats komen?
Ja, jouw collega kan in plaats van jou deelnemen aan het congres of cursus. Om de aanmelding aan te passen dien je contact op te nemen met ons. Voor de contactgegevens verwijzen we je naar de contact pagina op onze website.

Kan ik annuleren?
Ja, je kunt jouw deelname annuleren onder bepaalde voorwaarden.